2005年呼和浩特市高三第一次统考试卷

2005年呼和浩特市高三第一次统考试卷
语文
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分。共150分。考试时间150分钟。
第Ⅰ卷(选择题共42分)
注意事项;
1、答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、座位号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。
2、每小题材选出答案后,用铅笔把答题卡对应题材目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。不能答在试题卷上。
3、考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
一、(18分,每小题3 分)
1、下列词语中加点字的读音,完全相同的一组是
A伶仃 碘酊 订正 岸芷汀兰 B陡峭 讥诮 刀鞘 悄然无声
C纶巾 鳏寡 羊倌 绾起长发 D嗜好 谥号 侍奉 恃才傲物
2、下列各组词语中,没有错别字的一组是
A倏忽 炒鱿鱼 若及若离 飞扬跋扈 B颤栗 打边鼓 察言观色 动辄得咎
C情愫 调书袋 桀骜不训 销声匿迹 D纰漏 步后尘 惘然若失 惟妙惟肖
3、依次填入横线处的词语最恰当的一组是
①我对北京大学2005年自主招生工作尚有不明之处,现定信 ,敬请解答。
②到阅览室看书要保持安静,以免 其他读者阅读。
③欧盟在解除对华武器禁运的问题上含糊其辞,我想,它 是想在其他方面怪中国政府施加压力。
A垂询 妨害 必然 B咨询 妨碍 必定 C咨询 妨碍 必然 D垂询 妨害 必定
4、下列各句中加点熟语使用正确的一项是
A仿制古画还有一种,决不置自己的姓名,以假乱真,鱼龙混杂,骗取金钱。
B陈水扁罔顾台湾人民的功身利益和国际社会的普遍反对,打着和平与民主的幌子,一意孤行挑动两岸民众对立,破坏两岸关系,图谋分裂祖国的狼子野心真是司马昭之心,路人皆知。
C站在新世纪的大门口,眼中是太多的浮华和喧嚣,人们往往乐于浅尝辄止地游历四方,匆忙间,却忽视了文化的绚烂和土地的厚重。
D随着调查的深入非洲某国前总统食用人肉这一耸人听闻的事实得到了揭露。
5、下列各句中,标点符号使用错误的一项是
A“防民之口,甚于防川”,(《召分谏厉王弭谤》)“止谤”使得老百姓“道路以目”。
B石油大王洛克菲勒曾在一封信中告诫儿子:“如果你视工作为一种乐趣,人生就天堂,如果你视工作为一种义务,人生就是地狱。”相信每个人看了这句话都会从中受益。
C有外国记者认为,世界各地的人们在日常生活中都感到卫个新的中国的崛起,中国可能在今后十三四年的时间内超过日本成为世界第二大经济体。
D探测体味的手机、带风扇的鼠标、电子邮件咖啡壶……在利益的驱动下,各种出人意料的发明层出不穷。如果你见到上述发明,你会作何感想,你会为它们慨慨解囊吗?
6、下列各句中,没有语病的一项是
A实施以培养创新精神和实践能力为重点的素质教育,关键是改变以单纯传授知识为主的教学方式和被动接受知识更新的学习方式。
B在信息渠道众多、媒体竞争激烈的现代社会,人们需要的不仅仅是媒体为其提供简单的信息,更需要的是媒体能够帮助他们对众多的信息进行利用、选择和处理,从而提高利用住处进行决策的效率。
C我国著名作家沈从文在许多领域都卓有建树,他的《中国古代服饰研究》不仅是一部有史以来资料最完整、插图最丰富、考据最确凿的中国服装历史,而且是最有价值的一部。
D北京时间12月17日,NBA公布了2005年全明星投票的第一阶段结果,处于自己第三个赛季的姚明以超过881000多张选票高居第一阶段榜首,以微弱优势领先于上赛季全明星赛的最有价值球员奥尼尔。
二、(12分,每小题3分)
阅读下面的文字,完成7—10题。
东方数学,就是中国的古代数学印度的古代数学。东西方数学的异同,也就是现代欧美的数学跟东方数学(主要是古代的中国数学)有什么异同。人们学现代数学(也就是西文数学),主要内容是证明定理;而中国着重方程,解决各式各样的问题,着重计算,要把计算的过程、方法、步骤说出来。这个方法步骤,用现在的话来说,就相当于算法。美国一位计算机数学大师说,计算机数学即是算法的数学。中国古代数学是一种算法的数学,也就是一种计算机的数学。进入计算机时代,这种计算机数学或者是算法的数学,刚巧是符合时代要求,符合时代精神的。从这个意义上来讲,我们最古老的数学也是计算机时代最适合、最现代化的数学。
我们再来说一下东方数学,也冰是中国古代数学的精神实质是什么。我们古代数学的精髓就是从问题出发的精神,和西文的从公理出发完全不一样。为了从问题出发,解决各式各样的问题,就带动了理论和方法的发展。从问题出发,以问题带动学科的发展,这是整个数学发展总的面貌。
为什么解决问题要解议程呢?原因很简单:一个问题有原始的数据,要求解决这个问题得出答案,这个答案也应以某种数据的形式来表示。在原始数据和要求数据之间,有某种形式的关系,这种由已知数和未知数建立起来的关系就是一种方程,因此,解方程变成中国两千多年历史发展中主要目标所在。
我们正在进入计算机时代,计算机只能处理有限的问题,所以相应的数学应该是一种处理有限事务的数学,在数学上叫“组合数学”。历史上,组合数学创始于中国,以贾宪为首,一系列的成就不断涌现。我倦数学方面得到许多这样的成就绝不是偶然的。东方的数学有一定的思考方法,是有计划、有步骤、有思想地进行的。具体地讲,它有一个基本的模式,就是从具体问题出发,形成一些新的概念,产生一些新的方法,再提高到理论上,建立一般的原理(就像牛顿有关的定理),用这样的原理解决形形色色更复杂、更重要、更艰深的问题,这样数学就不断地上升和发展。这就是古代数学发展的大致理论体系。
(节选自2004年12月12日《光明日报》)
7、下列有关“东方数学”这一概念的解说,不准确的一项是
A东方数学包括中国的古代数学和印度的古代数学,主要是指古代的中国数学。
B东方数学主要内容是解方程,既无定理意识,也无相应的概念意识。
C东方数学是切合计算机时代使用的一种算法数学,也是最现代化的数学。
D东方数学的精神实质就是从问题出发,以问题带动学科的发展。
8、有关中国古代数学用解方程来解决问题的原因的表述,最正确的一项是
A每个问题的原始数据和答案的要求数据之间存在某种关系,这两种数据建立起来的关系就是一种方程。
B为了解决形形色色的问题,就要解决形形色色的方程。
C解方程是中国两千多年历史发展中数学领域的主要目标追求。
D要求解决问题得出的答案应该以某种数据的形式来表示。
9、下列各项峭符合原文意思的一项是
A中国古代数学作为一种算法数学,要把计算的过程、立法、步骤展示出来。
B西文数学是从公理出发的,主要内容是证明定理。
C组合数学是一种处理有限事物的数学,创始于中国。
D中国古代数学发展的基本模式是通过对基本有理的研究实际问题,然后形成新的原理。
10、根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是
A在当今的计算机时代,建立起我们新时代的新数学,并超过西文,是东方数学的使命。
B不同的思想方法导致东西方数学研究和发展走的是不同的道路。
C东方数学注重应用,西文数学注重理论,从对推动社会发展的作用上看,东方数学优于西文数学。
D日前我们在数学研究领域中的猜测证明,属于西文数学的范畴。
三、(12分,每小题3 分)
阅读下面的文言文,完成11—14题。
孝文帝立,以为太尉勃亲以 兵诛吕氏,功多;陈平欲让勃尊位,乃谢病。于是孝文帝乃以绛候勃为右丞相,位次第一;平徙为左丞相,位次第二。
居顷之,孝文皇帝既益明习国家事,朝而问丞相勃日:“天下一岁决狱几何?”勃谢日:“不知。”问:“天下一岁钱谷出入者。”上日:“主者谓谁?”平日:“陛下即问决狱,责廷尉;问钱谷,责治粟内史。”上日:“苟各有主者,而君所主者何事也?”平谢日:“主臣!陛下不知其驽下,使待罪宰相。宰相者,上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物之宜,外镇抚四夷诸候,内亲附百姓,使卿大夫各得任其职焉。”孝文帝乃称善。右丞相大惭,出而让陈平日:“君独不素教我对!”陈平笑日:“君居其位,不如其任邪?且陛下即问长安中盗贼数,君欲强对邪?”于是绛侯自知其能不如平远矣。居顷之,绛侯谢病请免相,陈平专为一丞相。
(《史记·陈丞相世家》节录)
笠翁日:陈平不对决狱、钱谷之问,论者皆谓级持大体,以大臣不当亲细务也。予谓开千万世堂高帘远之门,而使下情不能上达者必此言也。盖文帝此问,重民命也,惜民力也。虑有司用刑之滥,以致失人者多,国家费用之繁,以致聚敛者众。为宰相者,正当因其势而利导这,劝之省刑罚,簿税敛,而乃以夸诞之词掩其疏略之过。孝文帝天资充实,不为外物所阻,始终得遂其仁心。万一惑于陈平之言,则三代之治,何由复见于文景之世哉?
(清·李渔《笠翁别集》节录)
11、比较下列各组加点字的意义用法,相同的一项是
A陛下即问决狱,责廷尉 若无兴德之言,则责攸之、允等之慢
B大行不顾细谨,大礼不辞小让 出而让陈平日:“君独不素教我对!”
C孝文帝立,以为太尉勃亲以兵诛昌氏,功多 南取百越之地,以为桂林、象郡
D而乃以夸诞之词掩其疏略之过 而陋者乃以斧斤考击而求之
12、一般人认为陈平能持大体。下面六句话分别编为四组,表现陈平能持大体的一组是
①陈平欲让勃尊位,乃谢病②问钱谷,责治粟内史③上佐天子理阴阳,顺四时,下育万物这宜④外镇抚四夷诸侯,内亲附百姓⑤使卿大夫各得任其职焉⑥君居其位,不知其任邪
A①③⑤ B②④⑥ C②③④ D①④⑥
13、下面对文意的叙述,不正确的一项是
A孝文帝即位后,陈平因病之故,就想把右丞相的尊位让给周勃,孝文帝终于满足了陈平的愿望。
B孝文帝问周勃“天下一岁决狱几何”“天下一岁钱谷出入几何”,周勃都答不上来,弄得汗流浃背,惭愧不已。
C孝文帝以同样的问题问陈平却说这样的问题,应该去问具体主管的人员,不是我宰相应该管的。
D孝文帝问陈平,既然各有所司,那么你宰相管什么呢?陈平说出一番上佐天子理阴阳、顺四时的话来,文帝称赞他说得好。于是周勃辞职,让陈平专任宰相。
14、对李笠翁一段话的认识,不正确的一项是
A以锐利的眼光看穿陈平回答的实质是用虚夸不实之词来掩饰其疏略之过。
B从历史的高度指明陈平此言的危害是使下情不得上达,大臣不当亲细务,那皇帝就更不当管了,为不是要皇帝高高在上、脱离实际吗?
C认为文帝问钱谷出入是重民命,问决狱多少是惜民力,是仁爱之心的表现。
D赞扬文帝天资仁厚,不受陈平之惑,始终得遂其仁心,否则,历史上有名的“文景之治”就不可能出现了。
第Ⅱ卷(108分)
注意事项;1、用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试题卷上。
2、答卷前将密封线内的项目填写清楚。
四、(18分)
15、把文言文阅读材料中画横线的句子翻择成现代汉语。(8分)
①下育万物之宜。②君独不素我对!③予谓开千万世堂高帘远之门,而使下情不能上达者,必此言也。
16、阅读下面一首诗,然后回答问题。(6分)
越王勾践墓
〔南宋〕柴望
秦望山头自夕阳,伤心谁复赋凄凉。
今人不见亡吴事,故墓犹传霸越乡。
雨打乱花迷复道,鸟翻黄叶下宫墙。
登临莫向高台望,烟树中原正渺茫。
【注】勾践墓在今浙江绍兴东南的秦望山,相传此山因秦始皇曾登临以望南海而得名。
①诗人为什么要写越王勾践墓?其目的是什么/(3分)
②此诗第三联诗人描写的特点是什么?(3分)
17、补写出下列名句名篇中的空缺部分。(任选两小题)(4分)
(1)云无心以出岫, 。(陶渊明《明去来兮辞》)
(2)长桥卧波, ?复道行空, ?(杜牧《阿房宫赋》)
(3)举洒属客, , 。(苏轼《赤壁赋》)
五、(18分)
阅读下面的文字,完成18—21题。
山间小路
龙应台
我到长沙,什么都不想看,只想去看一条小路,也是一条山中小路。在那条小径上,朱熹、张木、王阳明、左宗棠、曾国藩……都曾经徘徊。从小径远眺,可以望见古长沙郡的城池和波光潋滟的汀江。
那条小路在岳麓山里,蜿蜒穿梭于书斋亭台、老树池塘之间,覆着表苔或落叶。小路没有名字,有名字 的是它牵引环绕的范围,叫岳麓书院。
九月的一个下午,阳光穿过重重叶层,将老槐树的影子闪烁洒在地面,与书斋稳重密实的投影形成动与静的辉映。小径上光影错落,明灭之间时光恍惚,仿佛望得见前行者踽踽背影。也是九月,不到40岁的朱熹经过长途跋涉抵达长沙,也是别的都不看,渡过湘江,直奔书院小径,与张木会面。他要和张木面对面地讨论《中庸》里关于“中和”的概念。两个人不仅私下切磋,而且公开讲学辩论。开讲时,“一时舆马之众,饮池水立涸”。朱张两人渡湘江来回的地方就被老百姓唤为朱张渡。
一个爱思考的人行走千里只为追究一个形而上的问题;舆马争饮、座无虚席,只为听一场关于道德的辩论;渡口不以政治人物命名,却纪念两个著书立言的人……什么样的社会才允许这样的事情?那必定是一个认识文明、尊重文明的社会,800年前的中国。
可是文明又是怎么回事呢?朱张讲学时如何的意气风发,谁能想见朱熹日后命运,不同意他思想的人要求朝廷将他“枭首朝市”。朱熹虽然躲过了弃市的下场,却难逃被贬为伪学逆党的命运,郁悒而终。发丧时,生徒不许聚集。然而又哪里想像得到 ,再过30年宋理宗会读朱熹的“四书”注解而爱不释手,“恨不与之不同时”,于是逆党变成大师,于是“伪学”又成为官学。如果这是一个认识文明的社会,它又怎么会如此瓷意横暴地玩弄文明于股掌之间?
也许因为天气炎热,也许因为书院里没有附设歌厅茶座,游人零落。我竟然可以安安静静地举头细看那屋瓦的颜色。回廊肃静,听得见风吹的声音。可是这屋瓦回廊,我知道,并不都是这么平静的:作为文明的象征,书斋和人一样有时辉煌,有时覆灭。这千年书院,时而房舍巍峨,书声琅琅;时而断壁残垣,鬼影幢幢。决定他生死 的,似乎也全是那政治的霸权。
文明竟是那么脆弱的东西吗?沿着小径来到百泉轩,历代山长的住所。廊前有一个小小的庭院,院里一口小小的泉水。
不对吧,如果霸权决定一功,这百泉轩怎么还能在千年之后让我看见?那泉里还冒着水呢!细读书院史,就发现书院之所以建了又毁,毁了却总能再建,是因为政治面目霸权一直有一个不灭的抗争力量。譬如朱熹的教育理念“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,今日读来犹令人震动。一个社会已经体认到“学”与“问”是维系文明的根本,它一定是一个思想发达、海阔天空的社会吧。
譬如书院在1131年毁于战火,湖南安抚使刘珙“茸学校,访儒雅”,重建岳麓书院。刘珙是什么人呢?身为秦桧的不从或者是在废墟中兴学,刘珙对抗的都是政治霸权对文明的压迫。书院历史的构成,就是这两种势力不断的彼此抗衡与妥协的消长过程。
我在树影斑驳的小路上徘徊,忍离去。若有时间,真想在那百泉轩的廊下坐到黄昏,听风从最深邃的起点悠悠吹来。
18、对于岳麓书院的兴衰,作者是怎样看的?(写出三点)(6分)
19、第⑻段中提到的“不灭的抗争力量”指的是什么?(3分)
20、最后一段写到:“我在树影斑驳的小路上徘徊,不忍离去。若在时间,真想在那百泉轩的廊下坐到黄昏,听风从最深邃的起点悠悠吹来。”
(1)写这一段的作用是什么?(2分)
(2)“最深邃的起点”指的是什么?(3分)
21、对这篇文章的赏析,不正确的两项是
A本文构思巧妙,以一条山间小路连接起古代与现代,十分紧密自然。
B本文写岳麓书院,着重写了朱熹与张木辩论的事,因为这件事最能体现书院是文明的象征这一点。
C“也许因为天气炎热,也许因为书院里没有附设歌厅茶座,游人零落”,这是作者对书院的批评,意即为了吸引游人,应该附设歌厅茶座。
D百泉轩庭院里一口小小的泉水,千年之后仍然冒着泉水,象征着中华文明源远流第,充满生机。
E作者介刘珙重建书院,还补充介绍了他抵制秦桧追赶谥其父的事迹,意在表现书院在精神上与当权者是始终对立的。
六、(12分)
将下面的句子改写成几个短句,做到既保留全部信息又语言简明。(可调整语序、适当增减词语)(3分)
原子是由居于原子中心的带正电的质子和不带电的中子组成的原子核及围绕它作高速旋转的带负电的核外电子组成的。
23、下面是一副对联的上联,请对出下联。(3分)
上联:宠辱不惊,闲看庭前花开花落;下联:
24、请为2008年北京奥运会开幕式拟写两条标语,要求主题鲜明,构思新颖,语言简洁。(6分)
(1)(从观众角度)表现观众对运动员的热功期待。
(2)(从历史角度)表现这次体育盛会的意义。
七、(60分25、阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)
我们在工作、学习、生活中经常听到和用到“调整”这个词。大到“调整社会结构”,小到“调整作息时间”,不一而足。
《现代汉语词典》是这样解释“调整”的:改变原有的情况,使适应客观环境和要求。
请以“调整”为题,写一篇文章,文体不限,不少于800字。

内蒙古乌达区高级中学模拟试题及答案

乌达区高级中学高考模拟试卷及答案
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分150分,考试用时150分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共同42分)
请将第一、二、三部分的选择题答案填到第Ⅰ卷后面的答题卡中。
一、(18分,每小题3分)
1、下列词语中加点的字的读音完全相同的一组是
A、胁从 挟持 改邪归正 互相提携
B、矫情 嚼舌 胶柱鼓瑟 狡兔三窟
C、空当 跌宕 当行本色 典当质押
D、违宪 委培 微言大义 韦编三绝
2、下列词语中没有错别字的一组是
A、渡假 举止安祥 凭心而论 功夫在诗外
B、题纲 磬竹难书 锦秀山河 君子成仁之美
C、喝采 煌煌巨著 披沙拣金 小不忍则乱大谋
D、契机 寻章摘句 关怀备至 司空见惯浑闲事
3、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是
①学会爱自己,不是让我们虐等自己 自己,而是让我们在最痛楚无助,最孤立无援的时候,学会自己送给自己一朵鲜花。
②盛大公司的 是从网络游戏逐步扩展到互动娱乐传媒乃至上下游媒体、广告和制造产业,建立立体化的现实的盛大娱乐世界。
③没有哪个企业会以践踏管理基石的方式去 没有影子的创新。
A、苛刻 图景 推崇 B、苛求 图景 推许
C、苛刻 远景 推许 D、苛求 远景 推崇
4、下列各句中加点的成语使用不恰当的一句是
A、她被称为歌坛上的“大姐大”,近年来更是旋风迭起,声名鹊起,歌迷们都以一睹“大姐大”的风采为荣。
B、至于他曾经做过“台独教父”李登辉的高级幕僚的“光辉业绩”,也就湮没无闻了。
C、《同一首歌·走进香港》大型文艺晚会在维多利亚港湾举行,韩红一曲《青藏高原》,令在场观众心荡神摇,荡气回肠。
D、台上,克里与布什就美国的内政外交军事经济等话题你来我往,针锋相对;台下,现场观众对两人的表现评头论足,褒贬臧否。
5、下列各句中,标点符号使用正确的一句是
A、他的书桌上摆放着“追风少年”刘翔的照片,旁边有一本《现代汉语典·修订本》和一张《人民日报·海外版》。
B、香港中文大学财政系教授朗咸平警告说,当前中国国有企业改革存在的突出问题,“是国有企业和民营企业联合起来侵吞国有资产”。
C、我先看那后记(我读鲁迅先生的书,一向是这么读法)但是看完第一面就翻不开了:书没有切边。(阿累《一面》)
D、西方人写中国工农红军“二万五千里长征”的书也不少,是有名的要算斯诺的《红星照耀中国》和索尔兹比里的《长征—前所未闻的故事》两本书了。
6、下列各句语意明确、没有语病的一句是
A、在人民大会堂福建厅,中央领导同志亲切会见了她;张海迪同中央首握手问好,共同回忆起二十年前的往事,心情格外激动。
B、明天晚上,美国东部的活塞队与美国西部的湖人队将在肯尼迪体育馆进行NBA总决赛,争夺今年NBA冠亚军,估计会有数万球迷观看比赛。
C、以科技创新、科技成果转化与推广、科学知识普及为主要内容的青年专家科技服务活动,有助于促进科技与经济紧密结合,推动地方经济发展,提高劳动者的素质。
D、现代社会,是社会分工精细的社会,是人们相互紧密社会,也是信息整合共享的社会。
二、(12分,每小题3分)
阅读下面的文字,完成7—10题。
老鼠大脑能开飞机
最近,美国佛罗里达大学的科学家们利用2.5万个老鼠脑神经细胞创造了一个活“大脑”,它可以驾驶模拟高速飞机。研究领头人、生物医学工程专业教授登马尔斯说:“它可以控制飞机在任何天气状况下保持航向。一旦飞机偏离航向,它会像自动导航系统那样及时予以纠正。”
世界各国的电脑专家、生物学家、神经学专家都试图研制出可以和人脑媲美的人工脑或神以网络。希望在危险性大的工作中用人工智能取代人类——例如驾驶飞机从敌占区营救队友。这项被称为“盘子里的大脑”的研究在该领域迈出了关键一步。
如果神经细胞不从老鼠脑袋里分离出来,科学家将无法从细胞水平上研究大脑。因为即使是最先进的摄像技术也无法准确观察这么微小的结构。但是如果把它们分离到培养皿里,科学家就可以观察到神经细胞是如何与邻近神经细胞交流,并建立神经网。
盛有神经细胞的培养皿下安装60个电极,研究人员通过这些电极记录神经活动。科学家向培养皿里输入脉冲电流。高频率的脉冲电流促进细胞活动、加强细胞之间的联系。这就相当于告诉神经细胞它们做出的判断正确,飞机被控制得很好。也就是说,科研人员利用促进神经细胞活动的方式来鼓励它们做出正确判断。例如起飞时,在电流的鼓励下这些神经细胞持续提升飞行高度。而在水平飞行时,传给培养皿的电流频率减退,神经细胞知道自己“如果把这些神经反应输入飞行模拟器,神经细胞就可以控制飞机了。”
坚持训练仅几分钟,人工“大脑”便可以独立操作飞机了。它依靠模拟器传回的反馈信号向飞机控制装置发出各种指令,但是15分钟过后,神经细胞就不记得如何驾驶飞机了。下次试验前它们必须重新“参加培训”。
该神经网络研究为创造混合式计算机奠定了基础。现今最顶尖的超级计算机在混合式计算机面前将默然失色。
(《环球时报》2004年11月3日)
7、下列对“活‘大脑’”这一概念的理解,符合文意的一项是
A、人工活“大脑”是科学家借助高科技技术条件的支持,人工合成的人“大脑”。
B、活“大脑”是佛罗里达州大学的科学家利用2.5万个老鼠的大脑脑神经细胞制造的活“大脑”。
C、活“大脑”可以控制飞机在任何天气条件下,保持航向,一旦出现偏差,就会自动予以纠正 。
D、活“大脑”是美国科学家利用老鼠的2.5万个脑神经细胞所制造的具有初步智能的“人工脑”。
8、下列各项中不能说明“盘子里的大脑”研究现状的一项是
A、用老鼠脑神经细胞创造的活“大脑”,能够驾驶模拟高速飞机,并能自动纠正航向偏差。
B、美国登马尔斯等人在研制可与人脑相媲美的人工脑或神经网络领域,迈出了关键的一步。
C、专家们将老鼠脑神经细胞放在培养皿里,来观察它们之间的交流、建立神经网,从而将“盘子里的大脑”的研究上升到脑细胞分子 的水平。
D、将来是可以出现人工脑的,那时人们能够在危险性较大的工作中,用人工智能取代人类进行行动。
9、下列理解符合原文意思的一项是
A、活“大脑”右以独立驾驶飞机,只是记忆的时间短,十五分钟后即“失忆”,需要重新培训。
B、将脑神经细胞从老鼠脑袋里分离出来,是科学家能从细胞水平上研究大脑的前提。
C、科学家们向培养皿里输入高脉冲电流,促进被分离在其中的老鼠的脑神经细胞活动,加强它们之间的联系。
D、科学家们通过对脉冲电流高低的调节,达到了控制和鼓励被分离在培养皿中的老鼠脑神经细胞作出正确判断的目的。
10、根据本文提供的信息,下列推断不正确的一项是
A、科学家将老鼠脑神经细胞 放在培养皿里,通过促进邻近细胞之间的交流、建立神经网、借助电极记录神经活动、输入并调节控制脉冲电流来达到创造“活‘大脑’”的目的。
B、科学家借助脉冲电流调节模拟飞机飞行状况,培养皿中的老鼠脑神经细胞同时对脉冲电流的刺激作出相应反应,因此说,培养皿中的人工“大脑”已经具备了初步的人工智能特征。
C、如果将被分离在培养皿中的受脉冲电流刺激和控制的老鼠神经细胞的反应输入飞行模拟器,那么由这种细胞网络构成的人工“大脑”就可以独立控制飞机了。
D、对神经网络的研究促成了混合式计算机的诞生,同时也标志着各种最顶尖级的计算机将正式被历史淘汰出局。
三、(12分,每小题3分)
阅读下面文言文,完成11—14题。
王翦者,频阳东乡人也。少而好兵,事秦始皇。始皇十一年,翦将攻赵阏与,破之,拔九城。十八年,翦将攻赵。岁余,遂拔赵,赵王降,尽定赵地为郡。明年燕使荆轲为贼于秦,秦王使王翦攻燕。燕王喜走辽东,翦遂定燕蓟而还。秦使翦子贲击荆,荆兵败。还击魏,魏王降,遂定魏地。
秦始皇既灭三晋,走燕王,而数破荆师。秦将李信者,年少壮勇,尝 以兵数千逐燕太子丹于衍水,卒破得丹,始皇以为贤勇。于始皇问李信:“吾欲攻取荆,于将军度用几何人而足?”李信日:“不过用二十万人。”始皇问王翦,王翦日:“非六十万不可。”始皇日:“王将军老矣,何怯也!李将军果势壮勇,其言是也。”遂使李信及蒙恬将二十南伐荆。王翦言不用,因谢病,归老于频阳。李信攻平与,蒙恬攻寝,大破荆军。信又攻鄢、郢,破之,于是引兵而西,与蒙恬会城父。荆人因随之,三日三夜不顿舍,大破李信军,入两壁,杀七都尉,秦军走。
始皇闻之,大怒,自驰如频阳,见谢王翦日:“寡人以不用将军计,李信果辱秦军。今闻荆兵日进而西,将军虽病,独忍弃寡人乎!”王翦谢日:“老臣罢病悖乱,唯大王更择贤将。”始皇谢日:“已矣,将军勿复言!”王翦日:“大王必不得已用臣,非六十万人不可。”于是王翦将兵六十万。王翦行,请美田宅园池甚众。始皇日:“将军行矣,何忧贫乎?”王翦日:“为大王将,有功终不得封侯,故及大王之向臣,臣亦及时以请园池为子孙业子耳!”始皇大笑。王翦既至关,使使还请善田者五辈。或日:“将军之乞贷,亦已甚矣。”王翦日:“不然,夫秦王Qu而不信人。今空秦国甲士而专委于我,我不多请田宅为子孙业以自坚,顾信令秦王坐而疑我邪?“
王翦果代李信击荆 。荆闻王翦益军而来,乃悉国中兵以拒秦。王翦至。坚壁而守之,不肯战。荆Bing数出挑战,终不出。王翦日休士洗沐而善饮食抚循之,亲与士卒同食。久之,王翦使人问军中戏乎?对日:“方投石超距。”于是王翦日:“士卒可用矣。”
荆数挑战而不出,乃引而东。翦因举兵追之,令士击。大破荆军。至蓟南,杀其将军项燕,荆兵遂败走。秦因乘胜略定荆地城邑。岁余,虏荆王负刍,竟平荆地为郡县。因南征百越之君。而王翦子王贲,与李信破定燕、齐地。
秦始皇二十六年,尽并天下,王氏、蒙氏功为多,名施于后世。
(《史记列传十三·白起王翦列传》)
注释:①荆:楚国的别称。秦始皇父庄襄王名子楚,为避讳“楚”字,故改楚为荆。②Qu:粗暴。
11、对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是
A、翦略攻赵阏与,破之,拔九城。 略:攻打
B、始皇闻之,大怒,自驰如频阳。如:到,往
C、荆闻王翦益军而来 。 益:精锐
D、吾欲攻取荆,于将军度用几何人而足。度:估计,推测
12、下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是
A、尝以兵数千逐燕太子丹于衍水 怀王乃悉发国中兵,以深入击秦
B、将军虽病,独忍弃寡人乎 相如虽驽,独畏廉将军哉
C、久之,王翦使问军中戏乎 毛先生三寸之舌强于百万之师
D、秦因乘胜略定荆地城邑 送之至湖口,因得观所谓石钟者
13、以下六句话,分别编为四组,全都说明王翦足智多谋的一组是
①燕王喜走辽东,翦遂定燕蓟而还②尝以兵数千逐燕太子丹至于衍水中,卒 破得丹③王翦行,请美田宅园池甚众④王翦至。坚壁而守之,不肯战⑤王翦日休士洗沐而善饮食抚循之,亲与士卒同食⑥翦因举兵追之,令壮士击。大破荆军
A、①③⑤ B、②③⑥ C、③④⑤ D、①②⑥
14、下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是
A、王翦有赫赫战功,同时又足智多谋,写李信只用二十万人就去攻打楚国,不是为了表示李信忠勇而是为孤衬王翦的老成谋国。
B、王翦为秦国的名将,先后攻占了赵国、燕蓟,当他被秦王弃置不用时候,就以养病的名义,归老于频阳。
C、王翦向秦始皇请求美田宅园池林,既是为了麻痹敌人,也是为了打消秦始皇的戒心和疑虑,后来他果然使荆人上当,出动全部的兵力来对付他。这样王翦才轻易地大破楚军,攻占了鄢、郢。
D、王翦代替李信后,坚守不出,每天让士卒休息,并且与士卒同食,目的就是为了消磨楚军的斗志,避其锐气,为以后的歼敌创造条件。
答题卡:1、A 2、D 3、D 4、B 5、 B 6、C 7、B
8、D 9、 A 10、D 11、C 12、A 13、C 14、C
第Ⅱ卷(非选择题 共108分)
四、(18分)
15、把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)
(1)寡人以不用将军计,李信果辱秦军。
译文: 。
(2)或日:“将军之乞贷,亦已甚矣。”
译文: 。
(3)今空秦国甲士而专委于我,我不多请田宅为子孙业以自坚,顾令秦王坐而疑我邪?
译文: 。
16、阅读下面这首诗,然后回答问题。(6分)
望驿台
白居易
靖安宅里当窗柳,望驿台前扑地花。
两处春光同王尽,居人思客客思家!
注:元和四年(809)三月,元稹以监察御史身份出使东川按狱,往来鞍马间,写下《使东川》一组绝句。稍后,白居易写了十二首和诗,《望驿台》便是其中一首。元稹夫人韦丛信长安靖安里。
(1)刘邪熙载《艺概·词曲概》中说:“极炼如不炼,出色而本色。”就是对诗歌的炼字而言。请以“两处春光同日尽”为例加以简析。(3分)
答: 。
(2)本诗最突出 的表现手法是什么?试分析。(3分)
答: 。
17、补写出下列名句名篇中的空缺部分 。(任选两小题)(4分)
(1) ,谁悲失路之人? ,尽是他乡之客。(王勃《滕王阁序》)
(2)回看天际下中流, 。(柳宗元《渔翁》)
(3)一年一度秋风劲, , ,寥廓江天万里霜。(毛泽东《采桑子·重阳》)
五、(18分)
阅读下面的文字,完成18—21题。
搬 家
樵夫
①黄昏隐进了窗户,这是早春的黄昏,湿润而且茸嫩,像风循入风里,隐进得悄无声息。我开始整理码在墙角落或沙发旁的书,拭拭灰尘,然后一本本地往纸箱里装。我已经清了一箱,我又随手打开了灯,室内一片通亮。我听到厨房间的声音,那是妻在烧菜,有黄鱼,还有韭菜炒蛋,这都有是我喜欢的,前者是宁波最好的菜。有那么一会半会儿,心,被幸福弥漫着,像这黄昏涸了过来。 我将一摞一摞垒 在角落的书捧起来 ,掸灰,拭清书脊,然后入箱。
②实质性的搬家行动开始于一个月以前,但妻说她不想离开这儿。三四个月前,我 的行为像在她心上撒了一把荆刺。我必须把现有的房子卖掉,这样才能还贷。我的房子一登报,看房的人纷至沓来。平时我不屑的人,那时我不仅笑脸相迎,还将自己的全部展示给他们,包括我们的冲浪浴缸和卧室的寝具。我羞愧难当,而妻子则气咻咻地说:不卖!
③我们像选择接班人一样选择房子的新主人。
④我把许多人挡在了门外。我必须调动我所有的洞察世界的能力去观察每一个来访的人。后来我越来越理解了妻子:我们选择新主人,其实是在选择谁有资格接续我们曾有的生命。
⑤这里的买主是我选择的,他们相当的儒雅,他们说看了我床头那码得整整齐齐的书就笃定心要买,这让我颇感欣慰。
⑥我瞅了一下玻璃柜。一眼我就盯住了那只大理石花瓶。打开门,双手捧出它,我端详着它仿佛在端详着生命的印记。这是我从南大理带回来的。我在市场的一片宁静中把它托在掌中,我对着绚丽无比的夕阳,目抚着它的纹路与机理,它优美的外形和内在的上好品质让我惊叹不止。我小心翼翼地带着它,即便是乘飞机,我也没让它离开我半尺。我清晰地记得那次大理丽江之行,重感冒一直梦魇一般缠身,但守护它的责任使我惊奇地一路走过来。信仰的力量,责任的力量,是那么的让我感慨。那时,心中灌注着美。但它到我们家已经有四个多年头了,我一直把它束之高阁,不是我们忘恩负义却了它的美丽,而是我们疲惫不堪。人,想想是如何的易变哟。一进入尘世,一股无形的东西催逼着我们只顾生存。
⑦现在我抚拂着它上面的尘埃,心像被拧般的疼痛。我自责起来。我再怎么也可以去折一束月季或杜鹃,哪怕是一株青草什么的放入呀。我找来一个被我收藏的箱子,又找来几束时令花,不仅仅为它,也为自己。
⑧该带走的都带走吧,连同依仗它们而敞亮的生命记忆。
⑨那么,带不走的呢?比如灶台上那眼嵌入式的灶,比如那洗脸盆上的水龙头,比如这光洁的樱桃木地板……我的心像被蚂蚁啃了一下。这眼灶,我差不多每天晚饭后都要揩拭一番。还有水龙头。我记得有一次水龙下来的水泛黄了,有黄黄的沙粒,不久龙头不出水了。妻子和女儿一筹莫展,她们央求的目光仿佛两只受伤害的猫。我知道其实下水道也被堵塞了,落不下去水。我取来工具箱,弯下腰,侧勾着头,那绝对是劳动者的姿势。我用扳手旋出龙头的过滤嘴,网罩被黄沙粒堵着,黄黄的,已见锈迹。我把它冲洗干净,然后又蹲下去旋开下水管。女儿摸摸我的头:老爸,蛮可能嘛。我心里热乎乎的。 我叫女儿托着一只接水的脸盆,叫妻子开着龙头,我一边清洗着一边注意水质的发展,我们放掉积滞着的黄泥水,直至水质清亮……
⑩我现在抚摸着镀铬的龙头,心里涌起一阵感动。我想起一位哲学家的话:家的温馨就浓缩在浸润在那一次次为家的物什拧紧一枚螺丝的过程中,我们每拧一枚螺丝,向家就靠前迈一步。就是这话让我温暖。日子再怎么清苦,抑或命运再怎么不公,家,就是心灵无垠的原野上的一盏灯哟。
⑾我突然感到了某种惶惑。五年的日子,我们依恃那一次次的擦拭,那一次次的抚摸,能掂量出我们的生命。我理解了妻子。她是更为感性的人。现在仿佛一下子明白了:搬家是一次情感 的革命,是生命的断链,是对曾有的生命的审视。
⑿交房的日子到了。心陡然地不知所措。仿佛是把自己的孩子给别人,现在祈求的是给一户上好的人家。我们轻轻地关上门,缓缓地拔出钥匙,这是最后一次了。我尽量延缓这过程。妻子的脸上已挂着泪珠。
(根据《散文月刊》文章整理2004.9)
18、本文主要写了几幅画面?作者是如何把这些画面组织到一起的?(4分)
答: 。
19、“家的温馨就浓缩在浸润在那一次次为家的物什拧紧一枚螺丝的过程”,请问,“过程”是指什么?“温馨”是指什么?(4分)
答: 。
20、作者在文中写了一次“搬家”,请简要谈谈你对“搬家”含义的理解。(6分)
答: 。
21、下列对这篇散文的赏析,不正确的两项是(4分)
A、于日常生活中发现和提纯自己的感悟,是本文的一大特点。作者围绕“搬家”,用朴素的语言写出了自己的独特感受。
B、文章写“大理石花瓶”的遭际与“修理水龙头”的回忆,都是为了展现“家是温馨的浓缩”以及“家是心灵无垠原野上的一盏明灯”的生活体验。
C、文章中妻子的形象,是一个纯粹感性的人,是一个守旧、怀旧、对往昔生命倍加珍视但同对又是一个缺乏对新生活的追求和向往、安于现状的人。
D、文中再三强调“我们像选择接班人一样来选择房孱的新主人”就是因为作者把“家”看作是一种生命的延续和自己情感的寄托。
E、文章开始“黄昏隐进了窗户,这是早春的黄昏 ,湿润而且茸嫩,像风循入风里,隐进得悄无声息”连用两个“隐”字,既形象地写出了弥漫的幸福感,又与“弥漫”“涸”相呼应,体现了作者质朴纯熟的语言风格。
六、(12分)
22、将下面 的句子改写成几个短句(可调整语序、适当增减词语),做到既保留全部信息,又语言简明。(4分)
(新华社电)刚刚在上海闭幕的中国循环经济发展论坛点004年会原则通过了《上海宣言》,200多位与会者在宣言中共同呼吁,各级人大和政府要加强对循环经济的宏观指导,将循环评价指标纳入政府政绩考核。
(《中国网》2004.11.8)
答: 。
23、将下面的文字压缩成一句话,拟一条一句话新闻。(不超过18字)(4分)
据新华社北京时间11月3日电(记者李薇薇) 3 日发布的中国乡镇发展报告指出,据有关部门对我国1020个有代表性乡镇的抽样调查,平均每个乡镇党政内设机构为16个,其人员平均数58人,超过正常编制的2至3倍;平均每个 乡镇下属单位为19个,其人员达到290余人,超编严重。报告指出,我国的乡镇体制的改革适合我国农村经济的发展,解放了农村生产力,已经并将继续促进农村经济的发展。与此同时,日前我国 乡镇发展中还存在农民负担问题仍然严峻、乡镇机构和人员膨胀、乡镇财政危机等突出矛盾和问题。要从根本上解决这些问题,必须实行城乡统筹,从本质上对乡镇改革的目标和手段进行调整,切实把乡镇政府职能从包揽一切转变为只提供核心公共产品,从行政管制转变为公共服务,从直接管理转变为间接管理,要按照市场化、民营化、自治化的原则重塑乡镇政府。
(《中国青年报》2004.11.4)
24、下面都是对联的上联,请对出下联,要求对仗工整。(4分)
第一题:上联清风明月本无价 下联
第二题:上联松声竹声钟磬声,声声自在 下联
七、(60分)
25、阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)
每朵花都有盛大开的理由
我曾经听过一个“十佳”教师的真实故事。方老师的丈夫在外地,有一个4岁的女儿;她任初三数学教师,同时担任班主任。平时工作十分紧张,复习进入模拟考试阶段,方老师更是每天都扑在工作上,从而延误了对发高烧的女儿的治疗,造成了孩子角膜软化穿孔、彻底失明的后果。但方老师在呜咽之余仍然说:“那一届学生十分争气,有一半学生考上了省重点高中。虽说为了他们的成功我付出了高额代价,但我觉得值!他们的成功是我一生的安慰与自豪!”
其实,有些人生课业,错过了就永远错过了,我们终其一生都休想寻到弥补的机会。因为那是人性的缺陷失。不要总去夸耀一个老师身患重疾置生死于度外毫不吝惜地抛洒生命;不要总去夸耀一个校长因为考季来临工作紧张便不去为父亲送葬;不要总去夸耀一个母亲为了不耽误孩子的学习,在自己的婆母终前都不满足她看一眼孙子的愿望……
毕竟我们是在寂寞的人生途程中一路走来的,应珍视入眼的每一朵花。因为每朵鲜花都有盛开的理由。
请想一上,我们有过类似的经历吗?请以“每一朵鲜花都有盛开的理由”为话题,写一篇800字的文章,题目自拟,文体、立意自定,不得抄袭。
答案:15、(1)我由于没采用您的计策,李信果然使秦军蒙受了耻辱。
(2) 有人说:“将军请求赐予家业,也太过分了吧。”
(3)现在大王把全国的武士调去特地委托给我,我不用多多请求赏赐田宅给子孙们做家产(的方式)来表示自己出征的坚定意志,反而让秦王平白无故地怀疑我吗?
16、(1)“尽”字如“利刀”断水,效果强烈。它既含有“人在天涯,春光尽矣”的感伤,又隐指美好时光流逝,夫妻欢聚希望落空,巧妙传达宦游人与思妇心中的惆怅之情。
(2)①以虚写实②情景交融③对仗比喻
17、(1)关山难越 萍水相逢(2)岩上无心云相逐年(30不似春光,胜似春光
18、整理书籍、选择买主、保护花瓶、修水龙头、最后惜别。以告别旧房子的过程为经,以往事回忆为纬,经纬交织。
19、过程:能够掂量出我们生命份量的那一次次的擦拭,那一次次的抚摸。温馨:一种温暖的感觉,日子再怎么清苦,抑或命运再怎么不公,家,就是心灵无垠的原野上的一盏灯。
20、①从旧房搬往新的宽敞的房子②搬家是一次情感的革命,是一次生命的断链③搬家是对生命的重新审视。21、B、C 22、略
23、乡镇机构臃肿,平均超编2至3倍
24、近水遥山皆有情 山色水色烟霞色,色色皆空